1. ഞമ

      • നാ. ഒരു ഏകവാര്‍ഷികച്ചെടി
      • നാ. ഒരു വലിയ മരം
X