1. ഞമുണ്ടുക

      • ക്രി. ഞെക്കുക, ഞവിടുക, വിരകിപ്പിഴിയുക
X