1. ഞമ്മല്‍

      • നാ. പൂര്‍ണവളര്‍ച്ചയെത്താത്ത പേന്‍, നമ്മല്‍
X