1. ഞരക്കം

      • നാ. നെടുവീര്‍പ്പ്
      • നാ. പരുപരുത്ത ശബ്ദം
      • നാ. കടുത്തവേദനയോ ക്ഷീണമോമൂലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അടക്കിയ ശബ്ദം
X