1. ഞരങ്ങുക

      • ക്രി. നെടുവീര്‍പ്പിടുക
      • ക്രി. ദീനസ്വരം പുറപ്പെടുവിക്കുക
      • ക്രി. പരുപരുത്ത ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുക
X