1. ഞരമ്പിളക്കം

      • നാ. കോപം
      • നാ. ഒരു രോഗം
X