1. ഞറു

      • നാ. നരിച്ചീര്‍
      • നാ. ഒരു ചെറിയ പ്രാണി
X