1. ടക്കം

    സം.

      • നാ. സംഗീ. ഒരു രാഗം (കൂടിയാട്ടത്തില്‍ പ്രയോഗം)
X