1. ടഗര

      • വി. കോങ്കണ്ണുള്ള
  2. ഠകാര

      • നാ. "ഠ" എന്ന അക്ഷരം
      • നാ. വളരെകുറച്ചു സ്ഥലം
X