1. ടങ്കം

   • നാ. കോപം
   • നാ. വാള്‍
   • സംഗീ. ഒരു താളം
   • നാ. വാളുറ
   • നാ. സൗന്ദര്യം
   • നാ. ഉളി
   • നാ. മലഞ്ചരിവ്
   • നാ. ഒരു തൂക്കം
   • നാ. കാല്‍
   • നാ. മണ്‍വെട്ടി
   • നാ. ഡംഭം
   • നാ. നാണയം
   • നാ. കോടാലി, വെണ്മഴു
   • നാ. കല്ലുപൊളിക്കുന്ന പാര
   • നാ. താഴ്ച, വിടവ്
   • നാ. ജങ്ഘ
   • നാ. ഞെട്ടികുഴിയന്‍ മാവ്, അതിന്‍റെ കായ്
 2. ടാങ്കം

  സം.

   • നാ. ഒരിനം മദ്യം
X