1. ടങ്കകം

      • നാ. ഉളി
      • നാ. മണ്‍വെട്ടി
      • നാ. നാണയം
X