1. ടങ്കണം

   • നാ. ഒരു ജനപദം
   • നാ. പൊന്‍കാരം
   • നാ. ഒരുജാതി കുതിര
   • നാ. ബന്ധം, ബന്ധിക്കല്‍
X