1. ടങ്കിക

      • നാ. ഉളി
      • നാ. മഴു
  2. ഢങ്കിക

      • നാ. സംഗീ. ഒരു താളം
X