1. ടട്ടുരം

      • നാ. ഒരുതരം വാദ്യം
      • നാ. ഭേരിശബ്ദം
X