1. ടയര്‍

    ഇം.

      • നാ. മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ ലോഹചക്രങ്ങളില്‍ ഘടിപ്പിക്കുന്നതും കട്ടിയുള്ള റബര്‍കൊണ്ട് നിര്‍മിക്കുന്നതുമായ പട്ട
X