1. ടവ്വല്‍

  ഇം.

   • നാ. തൂവാല
   • നാ. ഒരുതരം തോര്‍ത്ത്
 2. ഡവാല്‍

  പോര്‍.

   • നാ. അരപ്പട്ട
X