1. ടാങ്കരന്‍

      • നാ. കാമുകന്‍
      • നാ. വിടന്‍
      • നാ. വിവാഹകാര്യങ്ങളില്‍ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നവന്‍
X