1. ടാരം

   • നാ. കുതിര
 2. ഠാരം

  സം.

   • നാ. ഉറഞ്ഞ മഞ്ഞ്
 3. ഡ്രാം

  ഇം.

   • നാ. ഒരു ദ്രാവക അളവ് (ഔണ്‍സിന്‍റെ എട്ടില്‍ ഒരു ഭാഗം)
X