1. ടി

   • വി. (മേല്‍പ്പടി എന്നതിന്‍റെ സംക്ഷിപ്തരൂപം) മേല്‍ചൊന്നപ്രകാരം
 2. ടീ

  ഇം.

   • നാ. ചായ, തേയില
 3. റ്റീ

  ഇം.

   • നാ. തേയിലച്ചെടി
   • നാ. ചായച്ചെടി
   • നാ. ചായ
X