1. ടിക്കിക

      • നാ. കുതിരയുടെ നെറ്റിയിലുള്ള വെടുത്ത അടയാളം
X