1. ഠക്ക

   • നാ. ഢക്ക
 2. ടക്ക്

  ഇം.

   • നാ. തുണിയുടെ വക്ക് മടക്കി നൂലോടിക്കുന്നത്
 3. ഢക്ക

   • നാ. വലിയ ഒരിനം ചര്‍മ വാദ്യം
X