1. ഠപ്പെന്ന്

      • വി. പെട്ടെന്ന്
      • വി. ഠപ് എന്ന ശബ്ദത്തോടുകൂടി
X