1. ഠാക്കൂര്‍

    സം. ഠാക്കുര

      •   ഒരു പൂജകനാമം (ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പലപേരുകളോടും ജാതിപ്പേരുകളോടും ചേര്‍ന്നു കാണുന്നത്).
X