1. ഠാണാവ്

  പ്രാ. ഠാന

   • നാ. പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍, അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ജയില്‍
   • സം. സ്ഥാന
   • ഹി. ഥാനാ
 2. ഡാണാവ്

   • നാ. ഖജനാവ്
   • നാ. ഠാണാവ്
 3. ഢാണാവ്

   • നാ. ഠാണാവ്
X