1. ഠിക്കാനം

  ഹി.

   • നാ. ഇരിപ്പിടം
   • നാ. ഉറപ്പിക്കല്‍
 2. ടിക്കാനം

   • നാ. ഠിക്കാനം
X