1. ഠേ

      • നാ. വെടിപൊട്ടുന്നതുപോലെയുള്ള ശബ്ദം
X