1. ഡം

  സം.

   • നാ. ഭയം
   • നാ. ബഡവാഗ്നി
   • നാ. ഒരുതരം ചര്‍മവാദ്യം
   • നാ. ശബ്ദം, ധ്വനി
X