1. ഡംബരം

   • നാ. സാദൃശ്യം
   • നാ. സൗന്ദര്യം
   • നാ. കൂട്ടം, സമൂഹം
   • നാ. അഹംഭാവം, ഡംഭം
   • നാ. ആഘോഷം, ആഡംബരം, മോടി
   • നാ. വാചാലത, വലിയ ശബ്ദം
X