1. ഡച്ച്

    ഇം.

      • വി. നെതര്‍ലാന്‍ഡ് എന്ന ദേസത്തെ സംബന്ധിച്ച. (പ്ര.) ഡച്ചുകാര്‍
X