1. ഡബിള്‍

    ഇം.

      • നാ. ഇരട്ടമുണ്ട്
      • വി. ഇരട്ട
X