1. ഡമ്മി1

  ഇം.

   • നാ. പകരക്കാരന്‍, പകരംവയ്ക്കുന്ന വസ്തു
 2. ഡമ്മി2

  ഇം.

   • നാ. ഒരു അളവ് (കടലാസിന്‍റെ നീളവും വീതിയും കുറിക്കുന്നത്)
X