1. ഡയനം

    സം.<ഡീ

      • നാ. മഞ്ചല്‍, പല്ലക്ക്
      • നാ. പറക്കല്‍
X