1. ഡയറക്റ്റര്‍

    ഇം.

      • നാ. നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആള്‍
      • നാ. നാടകത്തിന്‍റെയോ ചലച്ചിത്രത്തിന്‍റെയോ സംവിധായകന്‍
X