1. ഡയലോഗ്

    ഇം.

      • നാ. സംഭാഷണം (നാടകത്തിലും മറ്റും ഉള്ള സംഭാഷണത്തെ കുറിക്കാന്‍ അധികം പ്രയോഗം)
X