1. ഡര്‍ബാര്‍

    പേര്‍.

      • നാ. രാജസഭ, ആസ്ഥാനമണ്ഡപം
      • നാ. (ആല) ആദംബരം, ധാരാളിത്തം, വലിയ മോടി. (പ്ര.) ഡര്‍ബാറടിക്കുക
X