1. ഡാംഭികന്‍

    സം. ദാംഭിക

      • നാ. ചതിയന്‍
      • നാ. അഹങ്കാരി
X