1. ഡാമരം

   • നാ. അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച
   • നാ. ഭംഗി, ചമത്കാരം
   • നാ. കലശല്‍, ലഹള, ബഹളം
   • നാ. തന്ത്രത്തിലെ ഒരു ഭാഗം
 2. ഡമരം

   • നാ. നാശം
   • നാ. ദുര്‍നിമിത്തം
   • നാ. അഹങ്കാരം
   • നാ. കലഹം, കാഹളം
   • നാ. ആര്‍പ്പുകൊണ്ടും ഭാവംകൊണ്ടും ശത്രുവിനെ ഭയപ്പെടുത്തല്‍
   • നാ. ഗ്രാമങ്ങള്‍തമ്മിലുള്ള ക്ഷുദ്രമായ സമരം
   • നാ. അമ്മളി
   • നാ. പേടിച്ചോടല്‍
X