1. ഡാമരന്‍

    സം.

      • നാ. ശിവന്‍റെ പരിചാരകഗണത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരുവന്‍
      • നാ. ഒരു മിശ്രജാതി, അതില്‍പ്പെട്ടവന്‍
X