1. ഡാവ്

    മറാ.

      • നാ. കപടാഭിനയം, തട്ടിപ്പ്, മിരട്ട്
X