1. ഡിംഗരം

      • നാ. നിന്ദ
      • നാ. ക്ഷേപണം, ഏറ്
X