1. ഡിംബന്‍

  സം.

   • നാ. മണ്ടന്‍
 2. ഡിംഭന്‍

   • നാ. ആണ്‍ശിശു, ബാലന്‍
   • നാ. മൂഢന്‍, വിഡ്ഢി
X