1. ഢക്കനം

      • നാ. വാതിലടയ്ക്കല്‍
      • നാ. മൂടുന്നതിനുള്ള വസ്തു
X