1. ഢാലം

      • നാ. പരിച
  2. ടാലം

      • നാ. കുഴപ്പം
X