1. ഡീക്കന്‍1

  ഇം. <ഗ്രീ.

   • നാ. ക്രിസ്തു. ശെമ്മാശന്‍
 2. ഡീക്കന്‍2

  <ഡിക്ക്

   • നാ. പൊങ്ങച്ചക്കാരന്‍
 3. ഢീക്കന്‍

   • നാ. അഹങ്കാരി
   • നാ. ഢീക്കുള്ളവന്‍ (പൊങ്ങച്ചക്കാരന്‍)
X