1. ഢീക്ക്

      • നാ. അഹന്ത, തണ്ട്, ഡംഭ്, പൊങ്ങച്ചം
  2. ഡീക്ക്

      • നാ. ആത്മപ്രശംസചെയ്യല്‍. (പ്ര.) ഡീക്കടിക്കുക
X