1. തകടം1

   • നാ. തരക്കേട്
   • നാ. ഉരുട്ട്, മറിപ്പ്. (പ്ര.) തകടം (തകിടം) മറിയുക = ക്രമംതെറ്റുക, വ്യവസ്ഥയില്ലാതാവുക, കുഴപ്പമുണ്ടാവുക
 2. തകടം2

   • നാ. ചെണ്ടതുടങ്ങിയ വാദ്യങ്ങള്‍ വായിക്കുമ്പോള്‍ താളത്തിനു വ്യത്യാസം വരുക
   • നാ. താളം തെറ്റുക
   • നാ. അപകടത്തിലാകുക
X