1. തകരാറ്

  അറ.

   • നാ. പരാജയം
   • നാ. തെറ്റ്
   • നാ. വഴക്ക്
   • നാ. കുഴപ്പം, വിഷമം
X