1. തകര്‍

      •   "തകരുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
X