1. തകര്‍ക്കുക

  തകരുക>പ്ര.

   • ക്രി. നശിപ്പിക്കുക
   • ക്രി. അഹങ്കരിക്കുക
   • ക്രി. പൊടിപൊടിക്കുക
X