1. തകര്‍ച്ച

    <തകര്‍ക്കുക

      • നാ. നാശം
      • നാ. ഉടവ്
X